Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.

  • Ad) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,
  • Af) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
  • Ag) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
  • Ah) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
  • Bd) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
  • Bf) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadenízahrnutých v skupine B písm. g),
  • Bg) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu,
  • Bh) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,


Pre rodinné domy vykonávame:

  • servisné prehliadky /čistenie/ kotlov, ohrievačov vody TUV
  • revízie kotlov, domových plynovodov

revizie plynovych kotliv a zariadeni 001 mrevizie plynovych kotliv a zariadeni 002 mrevizie plynovych kotliv a zariadeni 003 m